Revize technických zařízení s.r.o.

 

... vyhrazená technická zařízení (tlaková, plynová, zvedací a elektrická) jsou zařízení, která svým nesprávným provozem mohou způsobit značné škody na majetku a na zdraví osob...

Důvody proč provádět revize vyhrazeného technického zařízení

 • V prvé řadě bezpečnost a jistota v používání objektů a technického zařízení ! Bezpečnost zůčastněních osob !
 • Posouzení výchozího - provozního stavu zařízení certifikovaným dodavatelem revizních prací je uzákoněno zákonnými předpisy (např. Zákoníkem práce, zákonem č. 174/1968 Sb.)
 • Periodické (opakované) revize mají své zákonné ustanovení – bez nich pozbývá po vypršení výchozí revize její platnost (např.Zákoníkem práce a jeho prováděcími předpisy NV č.378/2001 Sb, §4, NV č.101/2005 Sb § 3, ČSN 69 0012, Vyhl.č.91/1993 Sb., NV č.191/2022Sb., NV č.192/2022 Sb.)
 • Neprovádění revizí je porušením zákona ze strany organizace provozující zařízení či instalaci a je citelně postihováno Státním úřadem ispekce práce při kontrolách
 • Nastane-li havárie technického zařízení je platný doklad o revizi dokumentem, kterým prokazuje provozovatel míru svého zavinění.
 • Neexistence protokolu z platné revize zařízení je vždy pokládána za důkaz, že viníkem havárie je provozovatel objektu či zařízení, na němž k havárii došlo
 • Pojištění provozovatele proti škodě způsobené zaměstnancům nebo třetím osobám pozbývá platnosti, nemůže-li se provozovatel prokázat platným protokolem revize zařízení.


REVIZE TLAKOVÝCH NÁDOB

Provoz tlakových nádob se řídí normou ČSN 690012
a návodem na obsluhu a údržbu vystaveným výrobcem případně dovozcem.

Druhy revizí a zkoušení nádob:

Výchozí revize se provádí před uvedením nádoby do provozu. O výsledku musí být sepsána revizní zpráva, která je přílohou pasportu.
Provozní revize: první provozní revize se provádí do 14-ti dnů uvedení tlakové nádoby do provozu. Další pravidelně revize se provádějí nejpozději vždy do jednoho roku od předchozí revize. Zajišťovat pravidelné revize v souladu s plánem revizí je povinností provozovatele tlakové nádoby.
Provozní revizí se kontroluje zejména:

 • celkový stav nádoby, bezpečnostní výstroje, regulačních, uzavíracích a blokovacích zařízení, měřících přístrojů apod.
 • zda zařízení dle bodu 1. jsou udržovány, pravidelně kontrolovány a zda je vedena předepsaná dokumentace (technická dokumentace zařízení, provozní deníky, plány revizí, platnost osvědčení obsluh tlakových nádob apod.)
 • způsob provozu zařízení
 • čistota a pořádek v okolí nádoby a bezpečný přístup k nim
 • zda obsluha splňuje podmínky čl.6 Přílohy ČSN 690012 - odbornou způsobilost

Vnitřní revizí se kontroluje zejména :
- posuzuje  se zejména stav nádoby na vnitřní straně včetně všech výstupů a výstroje. Vnitřní revize se provádí ve lhůtě ne delší než 5 let s přihlédnutím ke konstrukci, stavu a stáří nádoby, provoznímu médiu a zvláštním provozním podmínkám.
Zkouška těsnosti

 • - se provádí po každé vnitřní revizi a to max.provozním tlakem nádoby. Provádí se zpravidla hydraulicky nebo pneumaticky.
Tlaková zkouška
 • se provádí nejpozději 1x za 10 let od předchozí tlakové zkoušky zkušebním tlakem. Provádí se převážně hydraulicky - a to :
  • po každé opravě nebo rekonstrukci nádoby
  • po provozní přestávce delší než 2 roky, pokud je to na základě vnitřní revize nutné
  • po přemístění nádoby (pokud je to na základě vnitřní revize nutné) , po překročení nejvyššího provozního tlaku nebo teploty, při kterých mohlo dojít ke zhoršení mechanických vlastností materiálu stěn nádoby.

Související právní předpisy :

 • Zákon č.262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Zákoník práce.      zde
 • Nařízení vlády č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.     zde
 • Nařízení vlády č.378/2001 Sb. , kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz  a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí     zde
 • Zákon č.174/1968 Sb.Sb.  ve znění pozdějších předpisů, o státním odborném dozoru nad bezpečností práce     zde
 • Vyhláška ČÚBP č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách.       zde
 • Zákon č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.       zde
 • Zákon č.250/2021 o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení      zde
 • Nařízení vlády č.191/2022 Sb. o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti      zde
 • Nařízení vlády č.192/2022 Sb.o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti      zde

Pozn.: Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb. byla nahrazena nařízením vlády č.192/2022 Sb. Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb. a Vyhl. č.85/1978 Sb.byla nahrazena nařízením vlády č.191/2022 Sb.

Související technické normy :

 • ČSN 69 0012 Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky.
 • ČSN 69 0010 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Části 1 až 12.
 • ČSN EN 764 Tlaková zařízení. Části 1 až 7.
 • ČSN EN 13445 Netopené tlakové nádoby. Části 1 až 6.
 • ČSN EN 286-1 Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík.
  • Část 1: Tlakové nádoby pro všeobecné účely.
 • ČSN 06 0830 Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody
 • ČSN 07 0710 provoz a údžba parních a horkovodních kotlů
 • ČSN 07 0703 kotelny se zařízeními na plynná paliva

Výběr termínů revizí a školení    zde

Revize tlakových nádob
Revize cisteren
Kompresorová stanice
Revize kotlů
Prohlídky nízkotlak. kotelen

Rychlé kontakty

Martin JANČÍK

telefon: 773 646 751

jancik@revizetz-pardubice.cz